Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 10)

  • 109099 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1

Xem đáp án

Đáp án B. chemical, phát âm là /k/ còn lại phát âm là /t/

A. challenge   /'tælɪndʒ/         (n) thử thách

B. chemical     /’kemɪk1/         (n) hóa chất

C. achieve       /ə'ti:v/             (v) đạt được

D. approach   /ə'proʊt/         (n) cách thức


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 2

Xem đáp án

Đáp án C. climate, phát âm là /aɪ/ còn lại phát âm là /ɪ/

A. effective     /ɪ'fektɪv/          (adj) hiệu quả

B. habit           /'hæbɪt/           (n) thói quen

C. climate       /'klaɪmət/         (n) thời tiết

D. dolphin      /'dɑ:lfɪn/          (n) cá voi


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 3

Xem đáp án

Đáp án B. sensitive, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

A. surrounding                      /sə'raʊndɪŋ/    (n) xung quanh

B. sensitive     /'sensətɪv/        (adj) nhạy cảm

C. assurance   /ə'ʊrəns/          (n) lời khẳng định, bảo đảm

D. solution      /sə'lu:n/           (n) giải pháp


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 4

Xem đáp án

Đáp án A. occupation, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

A. occupation /,ɑ:kju'peɪn/    (n) nghề nghiệp

B. investigate /ɪn'vestɪgeɪt/     (v) nghiên cứu

C. miraculous                        /mɪ'rækjələs/   (adj) kì diệu

D. convenient                         /kən'vi:niənt/ (adj) tiện lợi


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5: Having finished his term paper before the deadline, it was delivered to the professor before the class

                                      A                                    B                                       C                                            D 

Xem đáp án

Đáp án C. it was delivered => he delivered it

Giải thích: Chỉ có thể rút gọn một mệnh đề về dạng V_ing khi chủ ngữ của hai mệnh đề giống nhau. Ở vế 1, having finished his term paper có chủ ngữ là he do người thì mới hoàn thành bài viết được, ở vế 2, it was delivered thì chủ ngữ it term paper vì bài viết được nộp chứ không thể là anh ta được nộp lên cho thầy được. Do hai chủ ngữ khác nhau mà dùng mệnh để rút gọn nên sai, phải thay đổi vế 2 để chủ ngữ về 2 từ term paper thành he thì mới đồng bộ với vế 1.

Dịch nghĩa: Sau khi hoàn thành bài viết cuối khóa trước hạn, anh ta nộp nó lên cho giáo sư trước lớp.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận