Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 27)

  • 109102 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về phát âm

A. interviewed /'ɪn.tə.vju:d/ : phỏng vấn                 B. performed /pə'fɔ:md/: trình diễn

C. finished / 'fin.ɪt/: kết thúc                                  D. delivered /dɪ'lɪv.ərd/ (v): phân phát

Quy tắc phát âm đuôi -ed

- Với các từ có phiên âm kết thúc bằng /p, k, f, s, ∫,t∫ / thì khi thêm ‘ed’ ta phát âm là /t/

- Với các từ có phiên âm kết thúc bằng /t,d/ thì khi thêm ‘ed’ ta phát âm là /ɪd/

- Các trường hợp còn lại, khi thêm ‘ed’ ta phát âm là /d/

=> Câu C "ed" được phát âm là /t/, còn lại được phát âm là /d/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 2

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về phát âm

A. chemical /'kem.ɪ.kl/ (adj): thuộc về hóa học

B. approach /ə'prəʊt/ (n): cách tiếp cận

C. achieve /ə'ti:v/ (v): đạt được

D. challenge /‘tæ.ɪndʒ/ (n): thử thách

=> Câu A “ch” được phát âm là /k/, còn lại được phát âm là /t/.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. permanent /'pɜ:mənənt/ (a) vĩnh cửu => từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/ và trọng âm rơi vào nguyên âm dài.

B. attend /ə‘tend/ (v): tham gia => từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.

C. complete /kəm'pli:t/ (v) hoàn thành => từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/ và trọng âm rơi vào nguyên âm dài.

D. relationship /ri'leɪnɪp/ (n) mối quan hệ  => từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc đuôi -ship không ảnh hưởng đến trọng âm của từ, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

=> Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 4

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. endanger /ɪn'deɪndʒə(r)/ (v) trong huy hiếm, gặp nguy cơ bị đe dọa => từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 vì tiền tố en- và hậu tố -er đầu không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

B. geometry /dʒi'ɒmətri/ (n) hình học => từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

C. opposite /'ɒpəzɪt/ (adj) đối diện => từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

D. geography /dʒi'ɒgrəfi/ (n) địa lí => từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

=> Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5: The authorities _______ actions to stop illegal purchase of wild animals and their associated products effectively. However, they didn't do so.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về động từ khuyết thiếu

Tạm dịch: Chính quyền đáng lẽ ra nên hành động để chấm dứt việc mua bán trái phép động vật hoang dã và những sản phẩm liên quan tới chúng một cách hiệu quả.

Mặc dù vậy, họ đã không làm.

=> Đáp án B (should + have + VPII): đáng lẽ ra nên làm trong quá khứ nhưng thực tế đã không làm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Nguyên Anh
14:58 - 06/02/2022

Câu 11: Đáp án là C