Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 29)

  • 107149 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về phát âm

A. looked /l ʊkt/ (v) nhìn                      B. laughfl /læft/ (v) cười

C. decidffl /dɪ'saɪdɪd/ (v) quyết định     D. experienced /ɪk'spɪəriənst/ (v) trải nghiệm

=> Phần C "ed" được phát âm là /id/, các đáp án còn lại phát âm là /t/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. break /breɪk/ (v) vỡ, phá vỡ             B. increase /ɪn'kri:s/ (v) gia tăng

C. speak /spi:k/ (v) nói                         D. cheat /ti:t/ (v) gian lận

=> Phần A "ei" được phát âm là/eɪ/, các đáp án còn lại phát âm là /i:/.


Câu 3:

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. eternal /i't3:nl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài.

B. islander/'ailəndə[r]/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vi theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /a/ và trọng âm rơi vào nguyên âm đôi.

C. terrorist/'terərist/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

D. subsidy/'sʌbsidi/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

=> Phần A trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. optimistic/,ɒpti'mistik/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi  -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

B. pessimistic /,pesi'mistik/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

C. inhabitant/in'hæbitənt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc tiền tố không ảnh hưởng đến trong âm của từ và tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

D. intervention/,intə'venn/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vi theo quy tắc đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

=> Phần C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là thứ ba.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
I don't think that everyone likes the way he makes fun, _____?

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức câu hỏi đuôi

Nếu trong câu có I + think/suppose/feel…. (that) + mệnh đề phụ, thì câu hỏi đuôi được chia theo mệnh đề đó

Trong câu có "everyone" thi câu hỏi đuôi ta dùng đại từ “they”

Mệnh đề chính có “not" (I don’t think) vì thế cũng tính như mệnh đề phụ. Do đó khi viết câu hỏi đuôi theo mệnh đề phụ ta dùng trợ động từ “do" chứ không dùng “don't"
Tạm dịch: Tôi không nghĩ mọi người thích cách anh ta nói đùa, phải vậy không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận