Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 7)

  • 109101 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to ìndicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1

Xem đáp án

Đáp án A. academic, phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /eɪ/.

A. academic /,ækə'demɪk/ (adj) liên quan đến học thuật

B. grade /greɪd/ (n) mức độ, xếp hạng trong một tổ chức

C. behave /bɪ'heɪv/ (v) cư xử

D. examination /ɪg,zæmɪ'neɪn/ (n) kì thi


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to ìndicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 2

Xem đáp án

Đáp án B. height, phát âm là /h/, còn lại không phát âm (âm câm).

A. exhaust /ɪg'zɔ:st/ (n) khí thải

B. height /haɪt/ (n) chiều cao

C. honest /'a:nɪst/ (adj) trung thực

D. heir /er/ (n) người thừa kế


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 3

Xem đáp án

Đáp án D. pessimist, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

A. eradicate /ɪ'rædɪkeɪt/ (v) phá bỏ thứ gì xấu

B. technology /tek'na:lədʒi/ (n) công nghệ

C. incredible /ɪn'kredəbl/ (adj) không thể tin được

D. pessimist /'pesɪmɪst/ (n) người bi quan


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 4

Xem đáp án

Đáp án C. approval, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiét thứ nhất.

A. conical /’ka:nɪkl/ (adj) hình nón

B. sacrifice /'sækrɪfaɪs/ (v) cúng tế

C. approval /ə'pru:vl/ (n) sự đồng ý

D. counterpart /'kaʊntərpa:rt/ (n) vị trí tương đương


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5: Students (A) are not allowed to handle (B) these chemicals (C) if they are under the supervision (D) of a teacher.

Xem đáp án

Đáp án C. if => unless

Giải thích: Dịch nghĩa, hai vế câu mâu thuẫn với nhau.

Dịch nghĩa: Học sinh không được phép sử dụng những chất hóa học này mà không nằm dưới sự giám sát của giáo viên.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận