Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 3)

  • 107145 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1

Xem đáp án

Đáp án A. transfer, phát âm la /æ/, còn lại phát âm 1à /ə/

A. transfer /træns'fɜ:r/ (v) di chuyển

B. career /kə'rɪə/ (n) nghề nghiệp

C. variety /və'raɪəti/ (n) sự đa dạng

D. afraid /ə'freɪd/ (adj) sợ hãi


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 2

Xem đáp án

Đáp án B. temples, phát âm là /z/, còn lại phát âm là /ɪz/

A. surfaces /'sɜ:fɪsɪz/ (n) bề mặt

B. temples / 'templz/ (n) đền, miếu

C. exercises /'eksərsaɪzɪz/ (n) bài tập

D. pages /peɪdʒɪz/ (n) trang giấy

Với các từ có phiên âm kết thúc bằng /p, t, k, f, θ/ thì khi thêm ‘s’ ở dạng số nhiều ta phát âm là /s/

Với các từ có phiên âm kết thúc bằng /t, ʒ, dʒ, z, s, ∫/ thì khi thêm ‘s’ ở dạng số nhiều ta phát âm là /ɪz/.

Các trường hợp còn lại phát âm là /z/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 3

Xem đáp án

Đáp án D. system, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

A. require /rɪ'kwaɪər/ (v) yêu cầu

B. consist /kən'sɪst/ (v) bao gồm

C. achieve /ə'ti:v/ (v) đạt được

D. system /'sɪstəm/ (n) hệ thống


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions
Question 4

Xem đáp án

Đáp án B. necessary, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ ba.

A. intervention /,ɪntər'venn/ (n) sự can thiệp

B. necessary /'nesəseri/ (adj) cần thiết

C. intellectual /,ɪntər'lektuəl/ (adj) thuộc trí óc

D. productivity /,pra:dʌk'tɪvəti/ (n) năng suất


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận