Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 18)

  • 107152 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
Question 1

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phát âm

A. attention /ə’ten∫n/                                      B. situation /,sit∫u’ei∫n/ 

C. instance /'instəns/                                       D. obtain /əb'teɪn/

=> Phương án B phần gạch chân được phát âm là /t/, các phương án còn lại được phát âm là /t/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Question 2

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về phát âm

A. educate /'edʒ.u.keɪt/

B. concentrate /'kɒns(ə)ntreɪt/

C. communicate /kə'mju:nɪkeɪt/

D. appropriate (v) /ə'prəʊprɪeɪt/

(a) /ə'prəʊprɪət/

=> Các phương án A,B,C phần gạch chân được phát âm là /eit/, phương án D phần gạch chân có thể phát âm là /eit/ hoặc /ɪət/ tùy vào chức năng từ loại.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or 19 on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions
Question 3

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. tragic /’trædʒɪk/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

B. professor /prə’fesər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -er không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.

C. mature /mə’tjuə/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ure không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.

D. degree /dɪ'gri:/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm rơi vào nguyên âm dài /i:/.

=> Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or 19 on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Question 4

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về trọng âm

A. atomic /ə'tɔmik/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

B. obviously /'ɔbviəsli/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ly không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và đuôi -ious làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

C. informal /in’fɔ:məl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố -al và tiền tố in- không ảnh hướng đến trọng âm của từ.

D. approaching /ə'prout∫iη/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ing không ảnh hướng đến trọng âm của từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/ hoặc âm /ou/, nhưng nếu có cả hai âm /ə/ và /ou/ thì trọng âm rơi vào âm /ou/.

=> Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or I) on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Question 5: You should ______ more attention to what your teacher explains.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về cụm từ cố định

Pay attention to = take notice of: chú ý

Tạm dịch: Bạn nên chú ý tới điều giáo viên giải thích.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận