Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 8)

  • 107148 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1

Xem đáp án

Đáp án. B.
exploited
, phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /d/

A. followed    /’fɑ:loʊd/         (v) đi theo

B. exploited    /ɪk'splɔɪtɪd/      (v) khai thác

C. packaged   / 'pækɪdʒd/       (v) đóng gói

D. reserved    /rɪ'zɜ:rvd/         (adj) ngại ngùng, xấu hổ


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 2:

Xem đáp án

Đáp án D. conservation, phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /ə/

A. literature   /'lɪtrətʊr/          (n) văn học

B. important  /ɪm'pɔ:rtənt/    (adj) quan trọng

C. available    /ə'veɪləbl/        (adj) có sẵn

D. conservation   /,kɑ:nsər'veɪn/       (n) sự bảo tồn


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 3:

Xem đáp án

Đáp án B. determine, trọng âm rơi vào âm tiét thứ hai, còn lại rơi vào âm tiét thứ nhất.

A. maximum /'mæksɪməm/   (adj) lớn nhất

B. determine /dɪ'tɜ:rmɪn/       (v) xác định

C. marvellous                        /'mɑ:rvələs/    (adj) tuyệt vời
D. compliment                       /'kɑ:mplɪmənt/          (n) lời khen


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 4

Xem đáp án

Đáp án C. documentary, trọng âm rơi vào âm tiét thứ ba, còn lại rơi vào âm tiét thứ tư.

A. environmentalist                             /ɪn,vaɪrən'mentəlɪst/      (n) nhà môi trường học

B. contamination   /kən,tæmɪ'neɪn/     (n) sự làm bẩn

C. documentary    /,dɑ:kju'mentri/        (n) phim tài liệu

D. biodiversity       /,baɪoʊdaɪ'vɜ:rsəti/ (n) đa dạng sinh học


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5: Alice in Wonderland, first published in 1865, has since being translated into thirty languages.

Xem đáp án

Đáp án C. being => been

Giải thích: Cấu trúc bị động với thì hiện tại hoàn thành: has/ have been Vpp.

Dịch nghĩa: Alice ở xứ sở thần tiên, xuất bản đầu tiên năm 1865 đã được dịch sang 30 thứ tiếng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận