Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 4)

  • 107156 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1

Xem đáp án

Đáp án C, phát âm là /s/ còn lại phát âm là /z/

A. leaves         /1i:vz/              (v) rời đi

B. brings        /brɪŋz/              (v) mang đến

C. looks          /lʊks/               (v) nhìn

D. plays          /pleɪz/              (v) chơi

Với các từ có phiên âm kết thúc bằng /p, t, k, f/ thì khi thêm ‘s’ ta phát âm là /s/

Với các từ có phiên âm kết thúc bằng /t, dʒ, z, s, ∫/ thì khi thêm ‘es’ ta phét âm là /ɪz/.

Còn lại khi thêm ‘s’ ta phát âm là /z/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 2

Xem đáp án

Đáp án A, phát âm là /t/ còn lại phát âm là /ɪd/

A. watched     /wɑ:tt/            (v) xem

B. promoted   /prə'moʊtɪd/     (v) xúc tiến

C. invited        /ɪn'vaɪtɪd/         (v) mời

D. decided      /dɪ'saɪdɪd/         (v) quyết định

Với các từ có phiên âm kết thúc bằng /p, k, f, t, s, / thì khi thêm ‘ed’ ở dạng quá khứ, ta phát âm

là /t/

Với các từ có phiên âm kết thúc bằng /t, d/ thì khi thêm ‘ed’ ở dạng quá khứ, ta phát âm là /ɪd/

Các trường hợp còn lại, ta phát âm là /d/

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 3

Xem đáp án

Đáp án B. impossible, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

A. sacrifice     /'sækrɪfaɪs/       (v) hi sinh, cúng tế

B. impossible /ɪm'pɑ:səbl/      (adj) không thể

C. confident   /'kɑ:nfɪdənt/     (adj) tự tin
D. interview /'ɪntərvju:/ (n) buổi phỏng vấn


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 4

Xem đáp án

Đáp án D. device, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

A. vacant        /'veɪkənt/          (adj) trống

B. factor         / 'fæktər/          (n) nhân tố

C. college        /'kɑ:lɪdʒ/          (n) trường cao đẳng

D. device         /dɪ'vaɪs/            (n) thiết bị

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5 : Although not widely sold, that book is considered to be best book on the subject.

                          A                         B                                                 C           D

Xem đáp án

Đáp án C. best => the best

Giải thích: Khi so sánh hơn nhất bắt buộc phải có the. Phương án A không sai vì ở đây, người nói đã rút gọn câu bằng cách dùng mệnh đề dạng Verb participle Vpp - sold cho động từ ở bị động (do hai chủ ngữ ở hai về là giống nhau).

Dịch nghĩa. Mặc dù không được bán rộng rãi, cuốn sách đó vẫn được xem là cuốn sách hay nhất về môn học này.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận