ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 2)

  • 62547 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

It is necessary and required that dental technicians and others who work with X-rays limit their exposure to these highly penetrating rays

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng, từ loại

Giải thích:

Sửa: highly => high

Trong câu này ta phân biệt giữa hai trạng từ:

- high (adv): cao, ở mức cao

- highly (adv): vô cùng, rất, cực kỳ

Về nghĩa ta sử dụng “high” hợp lý hơn

Tạm dịch: Điều cần thiết và bắt buộc là các kỹ thuật viên nha khoa và những người khác làm việc với tia X hạn chế tiếp xúc với các tia xuyên thấu cao này.

Chọn C


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

In a survey of suburban homeowners, a lawn-mower was rated one of the most important equipments

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

Sửa: equipments => equipment hoặc pieces of equipment

Danh từ “equipment” là danh từ không đếm được, do đó ta không thể dùng “s” được. Ngoài ra còn một cách sửa lỗi khác, chính là thêm một danh từ đếm được số nhiều khác ở trước (pieces)

Tạm dịch: Trong một cuộc khảo sát của các chủ nhà ở ngoại ô, một máy cắt cỏ được đánh giá là một trong những thiết bị quan trọng nhất.

Chọn B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

Walking reduces depression and anxiety, lessens stress, self-esteem is raised, and increases energy. 

Xem đáp án

Kiến thức: Chủ động bị động

Giải thích:

Sửa: self-esteem is raised => raises self-esteem

Trong câu này đang sử dụng dạng chủ động, các vế còn lại đều sử dụng dạng “động từ + danh từ”, cho nên ở phần này không thể tự dưng đổi thành bị động.

Tạm dịch: Đi bộ làm giảm trầm cảm và lo lắng, giảm căng thẳng, tăng lòng tự trọng và tăng năng lượng.

Chọn A 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên

Giải thích:

enthusiasm /in'θju:ziæzəm/             punctuality /,pʌŋkt∫ʊ'æləti/

anniversary /,æni'vɜ:səri/                intercultural /ˌɪntəˈkʌltʃərəl/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ 3

Chọn A 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Giải thích:

treasure /'treʒə[r]/                            appoint /ə'pɔint/

advance /əd'vɑ:ns/                           diverse /dai'vɜ:s/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận