ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 20)

  • 62536 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có nhiều âm tiết

Giải thích:

valuable /ˈvæljuəbl/                                          variety /vəˈraɪəti/

environment /ɪnˈvaɪrənmənt/                            impossible /ɪmˈpɒsəbl/

Trọng âm của câu A rơi vào âm thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ hai.

Chọn A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết

Giải thích:

social /ˈsəʊʃl/                                                   common /ˈkɒmən/

verbal /ˈvɜːbl/                                                   polite /pəˈlaɪt/

Trọng âm của câu D rơi vào âm thứ hai, còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Chọn D 


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

By adopting a few simple techniques, parents who read to their children can considerably increase their children’s language development. It is surprising, but true. How parents talk to their children makes a big difference in the children’s language development. If a parent encourages the child to actively respond to what the parent is reading, the child’s language skills increase.

A study was done with two or three-year-old children and their parents. Half of the thirty children participants were in the experimental study; the other half acted as the control group. In the experimental group, the parents were given a two-hour training session in which they were taught to ask open-ended questions rather than yes-no questions. For example, the parent should ask, “What is the doggy doing?” rather than, “Is the doggy running away?” Experimental parents were also instructed how to expand on their children’s answer, how to suggest alternative possibilities, and how to praise correct answers.

At the beginning of the study, the children did not differ on levels of language development, but at the end of one month, the children in the experimental group were 5.5 months ahead of the control group on a test of verbal expression and vocabulary. Nine months later, the children in the experimental group still showed an advance of 6 months over the children in the control group. 

Parents can give great help to their children’s language development by______ them. 

Xem đáp án

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Cha mẹ có thể đưa ra trợ giúp tuyệt vời để phát triển ngôn ngữ của con mình bằng cách _____ chúng.

   A. đọc sách cho          B. đáp lại                    C. áp dụng                  D. thử nghiệm

Thông tin: By adopting a few simple techniques, parents who read to their children can considerably increase their children’s language development.

Tạm dịch: Bằng cách áp dụng một vài kỹ thuật đơn giản, những bậc cha mẹ mà đọc cho con cái họ nghe có thể tăng đáng kể sự phát triển ngôn ngữ của con cái họ.

Chọn A


Câu 4:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

By adopting a few simple techniques, parents who read to their children can considerably increase their children’s language development. It is surprising, but true. How parents talk to their children makes a big difference in the children’s language development. If a parent encourages the child to actively respond to what the parent is reading, the child’s language skills increase.

A study was done with two or three-year-old children and their parents. Half of the thirty children participants were in the experimental study; the other half acted as the control group. In the experimental group, the parents were given a two-hour training session in which they were taught to ask open-ended questions rather than yes-no questions. For example, the parent should ask, “What is the doggy doing?” rather than, “Is the doggy running away?” Experimental parents were also instructed how to expand on their children’s answer, how to suggest alternative possibilities, and how to praise correct answers.

At the beginning of the study, the children did not differ on levels of language development, but at the end of one month, the children in the experimental group were 5.5 months ahead of the control group on a test of verbal expression and vocabulary. Nine months later, the children in the experimental group still showed an advance of 6 months over the children in the control group.

What does the word “they” in the second paragraph refer to? 

Xem đáp án

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Từ "họ" trong đoạn thứ hai đề cập đến gì?

   A. Những người tham gia                              B. Các bậc cha mẹ

   C. Câu hỏi                                                     D. Trẻ em

Thông tin: In the experimental group, the parents were given a two-hour training session in which they were taught to ask open-ended questions rather than yes-no questions.

Tạm dịch: Trong nhóm thử nghiệm, các bậc cha mẹ đã được tham gia một khóa đào tạo kéo dài hai giờ, trong đó họ được dạy để hỏi những câu hỏi mở thay vì câu hỏi chỉ trả lời có hoặc không.

Chọn B


Câu 5:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

By adopting a few simple techniques, parents who read to their children can considerably increase their children’s language development. It is surprising, but true. How parents talk to their children makes a big difference in the children’s language development. If a parent encourages the child to actively respond to what the parent is reading, the child’s language skills increase.

A study was done with two or three-year-old children and their parents. Half of the thirty children participants were in the experimental study; the other half acted as the control group. In the experimental group, the parents were given a two-hour training session in which they were taught to ask open-ended questions rather than yes-no questions. For example, the parent should ask, “What is the doggy doing?” rather than, “Is the doggy running away?” Experimental parents were also instructed how to expand on their children’s answer, how to suggest alternative possibilities, and how to praise correct answers.

At the beginning of the study, the children did not differ on levels of language development, but at the end of one month, the children in the experimental group were 5.5 months ahead of the control group on a test of verbal expression and vocabulary. Nine months later, the children in the experimental group still showed an advance of 6 months over the children in the control group.

During the training session, experimental parents were taught to______. 

Xem đáp án

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Trong suốt khóa đào tạo, cha mẹ trong nhóm thực nghiệm đã được dạy để _____.

   A. nghiên cứu rất nhiều thí nghiệm               B. đưa ra câu trả lời đúng

   C. hỏi các câu hỏi mở                                                                       D. sử dụng câu hỏi có-không

Thông tin: In the experimental group, the parents were given a two-hour training session in which they were taught to ask open-ended questions rather than yes-no questions.

Tạm dịch: Trong nhóm thử nghiệm, các bậc cha mẹ đã được tham gia một khóa đào tạo kéo dài hai giờ, trong đó họ được dạy để hỏi những câu hỏi mở thay vì câu hỏi chỉ trả lời có hoặc không.

Chọn C 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận