ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 13)

  • 62920 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of the underlined part in each of the following questions. 

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm “ou”

Giải thích:

souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/                                     around /əˈraʊnd/

south /saʊθ/                                                      thousand /ˈθaʊznd/

Phần được gạch chân ở câu A phát âm là /uː/, còn lại phát âm là /aʊ/.

Chọn A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of the underlined part in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm “ed”

Giải thích:

Quy tắc phát âm đuôi “ed”:

- Phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.

- Phát âm là /ɪd/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

- Phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

hoped /həʊpt/                                                   looked /lʊkt/

admired /ədˈmaɪə(r)d/                                      missed /mɪst/

Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /d/, còn lại phát âm là /t/.

Chọn C


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết

Giải thích:

celebrate /ˈselɪbreɪt/                                          consider /kənˈsɪdə(r)/

occupy /ˈɒkjupaɪ/                                             incident /ˈɪnsɪdənt/

Trọng âm của câu B rơi vào âm thứ hai, còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Chọn B 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ hai âm tiết

Giải thích:

secure /sɪˈkjʊə(r)/                                             oblige /əˈblaɪdʒ/

vacant /ˈveɪkənt/                                               equip /ɪˈkwɪp/

Trọng âm của câu C rơi vào âm thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ hai.

Chọn C 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

After graduation, she found ______ with a local travel company in Ninh Binh.

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

career (n): sự nghiệp                                        workplace (n): nơi làm việc

service (n): dịch vụ                                          employment (n): việc làm được trả lương

Tạm dịch: Sau khi tốt nghiệp, cô ấy tìm được việc làm tại một công ty du lịch địa phương ở Ninh Bình.

Chọn D 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận