ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 14)

  • 62540 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 5.

The invention of the electric telegraph gave birth to the communications industry. Although Samuel B.Morse succeeded in making the invention useful in 1837, it was not until 1843 that the first telegraph line of consequence was constructed. By 1860 more than 50,000 miles of lines connected people east of the Rockies. The following year, San Francisco was added to the network.

The national telegraph network fortified the ties between East and West and contributed to the rapid expansion of the railroads by providing an efficient means to monitor schedules and routes. Furthermore, the extension of the telegraph, combined with the invention of the steam–driven rotary printing press by Richard M. Hoe in 1846, revolutionized the world of journalism. Where the business of news gathering had been dependent upon the mail and on hand–operated presses, the telegraph expanded the amount of information a newspaper could supply and allowed for more timely reporting. The establishment of the Associated Press as a central wire service in 1846 marked the advent of a new era in journalism. 

The main topic of the passage is __________ . 

Xem đáp án

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Chủ đề chính của đoạn văn là __________.

   A. lịch sử báo chí

   B. nguồn gốc của điện báo quốc gia

   C. mạng lưới điện báo đã góp phần mở rộng đường sắt như thế nào

   D. sự đóng góp và phát triển của mạng điện báo

Chọn D


Câu 2:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 5.

The invention of the electric telegraph gave birth to the communications industry. Although Samuel B.Morse succeeded in making the invention useful in 1837, it was not until 1843 that the first telegraph line of consequence was constructed. By 1860 more than 50,000 miles of lines connected people east of the Rockies. The following year, San Francisco was added to the network.

The national telegraph network fortified the ties between East and West and contributed to the rapid expansion of the railroads by providing an efficient means to monitor schedules and routes. Furthermore, the extension of the telegraph, combined with the invention of the steam–driven rotary printing press by Richard M. Hoe in 1846, revolutionized the world of journalism. Where the business of news gathering had been dependent upon the mail and on hand–operated presses, the telegraph expanded the amount of information a newspaper could supply and allowed for more timely reporting. The establishment of the Associated Press as a central wire service in 1846 marked the advent of a new era in journalism.

The word "gathering" in the second paragraph refers to _________ . 

Xem đáp án

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Từ “gathering” (sự thu nhặt) ở đoạn 2 có nghĩa gần nhất với ______ .

   A. people (n): con người                                                                  B. information (n): thông tin

   C. objects (n): các đồ vật                                                                  D. substances (n): chất

Thông tin: Where the business of news gathering had been dependent upon the mail and on hand–operated presses, the telegraph expanded the amount of information a newspaper could supply and allowed for more timely reporting.

Tạm dịch: Trường hợp việc kinh doanh thu thập tin tức phụ thuộc vào thư và trên các máy ép vận hành bằng tay, điện báo đã mở rộng lượng thông tin mà một tờ báo có thể cung cấp và cho phép báo cáo kịp thời hơn.

Chọn B


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 5.

The invention of the electric telegraph gave birth to the communications industry. Although Samuel B.Morse succeeded in making the invention useful in 1837, it was not until 1843 that the first telegraph line of consequence was constructed. By 1860 more than 50,000 miles of lines connected people east of the Rockies. The following year, San Francisco was added to the network.

The national telegraph network fortified the ties between East and West and contributed to the rapid expansion of the railroads by providing an efficient means to monitor schedules and routes. Furthermore, the extension of the telegraph, combined with the invention of the steam–driven rotary printing press by Richard M. Hoe in 1846, revolutionized the world of journalism. Where the business of news gathering had been dependent upon the mail and on hand–operated presses, the telegraph expanded the amount of information a newspaper could supply and allowed for more timely reporting. The establishment of the Associated Press as a central wire service in 1846 marked the advent of a new era in journalism. 

The author's main purpose in this passage is to _________ . 

Xem đáp án

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Mục đích chính của tác giả trong đoạn văn này là để .

   A. so sánh phát minh của máy điện báo với phát minh máy ép quay chạy bằng hơi nước

   B. đề xuất những cách mới để phát triển ngành công nghiệp truyền thông

   C. cho thấy điện báo ảnh hưởng đến ngành công nghiệp truyền thông như thế nào

   D. chỉ trích Samuel B. Morse

Thông tin: The invention of the electric telegraph gave birth to the communications industry.

Tạm dịch: Phát minh của máy điện báo đã sinh ra ngành công nghiệp truyền thông.

Chọn C


Câu 4:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 5.

The invention of the electric telegraph gave birth to the communications industry. Although Samuel B.Morse succeeded in making the invention useful in 1837, it was not until 1843 that the first telegraph line of consequence was constructed. By 1860 more than 50,000 miles of lines connected people east of the Rockies. The following year, San Francisco was added to the network.

The national telegraph network fortified the ties between East and West and contributed to the rapid expansion of the railroads by providing an efficient means to monitor schedules and routes. Furthermore, the extension of the telegraph, combined with the invention of the steam–driven rotary printing press by Richard M. Hoe in 1846, revolutionized the world of journalism. Where the business of news gathering had been dependent upon the mail and on hand–operated presses, the telegraph expanded the amount of information a newspaper could supply and allowed for more timely reporting. The establishment of the Associated Press as a central wire service in 1846 marked the advent of a new era in journalism. 

It can be inferred from the passage that __________ . 

Xem đáp án

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Có thể được suy ra từ đoạn văn rằng __________.

   A. Samuel Morse không đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp truyền thông

   B. Phát minh của Morse không ngay lập tức đạt được tiềm năng đầy đủ của nó

   C. Phần mở rộng của điện báo quan trọng hơn phát minh của nó

   D. Các nhà báo có Associated Press để cảm ơn sự ra đời của ngành công nghiệp truyền thông

Thông tin: Although Samuel B.Morse succeeded in making the invention useful in 1837, it was not until 1843 that the first telegraph line of consequence was constructed.

Tạm dịch: Mặc dù Samuel B.Morse đã thành công trong việc làm cho phát minh trở nên hữu ích vào năm 1837, nhưng mãi đến năm 1843, dòng điện báo đầu tiên của hệ quả mới được chế tạo.

Chọn B


Câu 5:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 5.

The invention of the electric telegraph gave birth to the communications industry. Although Samuel B.Morse succeeded in making the invention useful in 1837, it was not until 1843 that the first telegraph line of consequence was constructed. By 1860 more than 50,000 miles of lines connected people east of the Rockies. The following year, San Francisco was added to the network.

The national telegraph network fortified the ties between East and West and contributed to the rapid expansion of the railroads by providing an efficient means to monitor schedules and routes. Furthermore, the extension of the telegraph, combined with the invention of the steam–driven rotary printing press by Richard M. Hoe in 1846, revolutionized the world of journalism. Where the business of news gathering had been dependent upon the mail and on hand–operated presses, the telegraph expanded the amount of information a newspaper could supply and allowed for more timely reporting. The establishment of the Associated Press as a central wire service in 1846 marked the advent of a new era in journalism.

According to the passage, which of the following is NOT true about the growth of the communications industry?

Xem đáp án

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Theo đoạn văn, điều nào sau đây KHÔNG đúng về sự tăng trưởng của ngành truyền thông?

   A. Morse đã phát minh ra điện báo vào năm 1837

   B. Mọi người có thể sử dụng điện báo ở San Francisco vào năm 1861

   C. Máy điện báo dẫn đến việc phát minh ra máy in quay

   D. Điện báo giúp kết nối toàn bộ quốc gia

Thông tin: Furthermore, the extension of the telegraph, combined with the invention of the steam–driven rotary printing press by Richard M. Hoe in 1846, revolutionized the world of journalism.

Tạm dịch: Hơn nữa, việc mở rộng điện báo, kết hợp với việc phát minh ra máy in quay bằng hơi nước của Richard M. Hoe vào năm 1846, đã cách mạng hóa thế giới báo chí.

Chọn C

Dịch bài đọc:

Phát minh của máy điện báo đã sinh ra ngành công nghiệp truyền thông. Mặc dù Samuel B.Morse đã thành công trong việc làm cho phát minh trở nên hữu ích vào năm 1837, nhưng mãi đến năm 1843, dòng điện báo đầu tiên của hệ quả mới được chế tạo. Vào năm 1860 hơn 50.000 dặm đường kết nối mọi người về phía đông của Rockies. Năm sau, San Francisco đã được thêm vào mạng.

Mạng điện báo quốc gia củng cố mối quan hệ giữa Đông và Tây và góp phần mở rộng nhanh chóng các tuyến đường sắt bằng cách cung cấp một phương tiện hiệu quả để giám sát lịch trình và tuyến đường. Hơn nữa, việc mở rộng điện báo, kết hợp với việc phát minh ra máy in quay bằng hơi nước của Richard M. Hoe vào năm 1846, đã cách mạng hóa thế giới báo chí. Trường hợp việc kinh doanh thu thập tin tức phụ thuộc vào thư và trên các máy ép vận hành bằng tay, điện báo đã mở rộng lượng thông tin mà một tờ báo có thể cung cấp và cho phép báo cáo kịp thời hơn. Việc thành lập Associated Press như một dịch vụ dây trung tâm vào năm 1846 đánh dấu sự ra đời của một kỷ nguyên mới trong ngành báo chí. 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận