ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 27)

  • 62915 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase  that best fits each of the numbered blanks.

          If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) ________ to your education or your work, try reading more books. Pick (2) ________ some of the interestingly informative books and search for well-researched materials that can help you grow.

          We should encourage our children to read more books and spend less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is an interesting point of view worth further (3) ________. Reading is a skill that is in much to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be communicated to many different people. Not only that, we can (5) ________ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good comprehension skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Điền vào ô 1

Xem đáp án

Đáp án D.

Tạm dịch: … If you want to prepare yourself for great achievement and have more to ________ to your education or your work, try reading more books: … Nếu bạn muốn chuẩn bị cho để thành công và ________ nhiều hơn và học vấn và công việc của mình, hãy thử đọc nhiều sách hơn.

          A. gain: đạt được

          B. gather: tập hợp lại

          C. collect: sưu tập, thu lượm

          D. contribute: đóng góp

Đáp án D hợp lý vì theo cấy trúc "to contribute to": đóng góp vào.


Câu 2:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase  that best fits each of the numbered blanks.

          If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) ________ to your education or your work, try reading more books. Pick (2) ________ some of the interestingly informative books and search for well-researched materials that can help you grow.

          We should encourage our children to read more books and spend less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is an interesting point of view worth further (3) ________. Reading is a skill that is in much to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be communicated to many different people. Not only that, we can (5) ________ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good comprehension skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Điền vào ô 2

Xem đáp án

Đáp án B.

Tạm dịch: Pick up some of the interestingly informative books and search for well-researched materrials that can help you grow: Hãy chọn một vài cuốn sách giàu thông tin thú vị và tìm đến những tài liệu được nghiên cứu kỹ lưỡng có thể giúp bạn phát triển.

- pick up: chọn nhặt lên, lấy, đón, tự học, vớ được


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase  that best fits each of the numbered blanks.

          If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) ________ to your education or your work, try reading more books. Pick (2) ________ some of the interestingly informative books and search for well-researched materials that can help you grow.

          We should encourage our children to read more books and spend less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is an interesting point of view worth further (3) ________. Reading is a skill that is in much to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be communicated to many different people. Not only that, we can (5) ________ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good comprehension skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Điền vào ô 3

Xem đáp án

Đáp án B.

Tạm dịch:  That is an interesting point of view worth further ________: Đây là một quan điểm thú vị cần được ________ kỹ càng hơn.

          A. explore (v): tìm hiểu

          B. exploration (n): sự tìm hiểu

          C. explorer (n): người tìm hiểu

          D. explorative (adj): có tính thăm dò

Có cấu trúc worth + Ving hoặc worht + noun/noun phrase. Loại đáp án A vì động từ ở dạng nguyên thể. Loại đáp án D vì là tính từ. Đáp án B và C đều là danh từ nhưng không thể sử dụng đáp án C. explorer vì tính từ furrther không đi với danh từ chỉ người.

- furrther: kỹ càng, sâu rộng.


Câu 4:

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase  that best fits each of the numbered blanks.

          If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) ________ to your education or your work, try reading more books. Pick (2) ________ some of the interestingly informative books and search for well-researched materials that can help you grow.

          We should encourage our children to read more books and spend less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is an interesting point of view worth further (3) ________. Reading is a skill that is in much to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be communicated to many different people. Not only that, we can (5) ________ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good comprehension skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Điền vào ô 4

Xem đáp án

Đáp án A.

Chỗ trống cần đại từ quan hệ chỉ vật làm rõ nghĩa cho danh từ "job" vậy nên chỉ có đáp án A. that là phù hợp.

Key word: jobs ________ require a person


Câu 5:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase  that best fits each of the numbered blanks.

          If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) ________ to your education or your work, try reading more books. Pick (2) ________ some of the interestingly informative books and search for well-researched materials that can help you grow.

          We should encourage our children to read more books and spend less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is an interesting point of view worth further (3) ________. Reading is a skill that is in much to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be communicated to many different people. Not only that, we can (5) ________ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good comprehension skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Điền vào ô 5

Xem đáp án

Đáp án A.

Tạm dịch: … Not only that, we can ________ vast amounts of information through reading in a very short time: … Không chỉ vậy, chúng ta có thể ________ một khối lượng lớn thông tin qua việc đọc trong một thời gian rất ngắn

          A. digest: tiêu hóa, hiểu thấu

          B. inhale: hít vào

          C. breathe: hít thở

          D. eat: ăn

Đối với tân ngữ là "khối lượng lớn thông tin" thì ta không đi với động từ ăn, hít vào hay hít thở. "Digest" có nghĩa là tiêu hóa. Ngoài ra khi nói tới việc hiểu thấu, tiếp thu một lượng kiến thức lớn thì chúng ta cũng sử dụng "digest".


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận