ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 15)

  • 64098 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of the underlined part in each of the following questions. 

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm “u”

Giải thích:

punctual /ˈpʌŋktʃuəl/                                        rubbish /ˈrʌbɪʃ/

frustrate /frʌˈstreɪt/                                           furious /ˈfjʊəriəs/

Phần được gạch chân ở câu D phát âm là /jʊə/, còn lại phát âm là /ʌ/.

Chọn D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of the underlined part in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm “gh”

Giải thích:

rough /rʌf/                                                        laugh /lɑːf/

cough /kɒf/                                                       plough /plaʊ/

Phần được gạch chân ở câu D là âm câm, còn lại phát âm là /f/.

Chọn D 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm của từ có hai âm tiết

Giải thích:

mailbox /ˈmeɪlbɒks/                                         manner /ˈmænə(r)/

mature /məˈtʃʊə(r)/                                           summer /ˈsʌmə(r)/

Trọng âm của câu C rơi vào âm thứ hai, còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Chọn C


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm của từ có ba âm tiết

Giải thích:

generous /ˈdʒenərəs/                                         genuine /ˈdʒenjuɪn/

kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/                                      fortunate /ˈfɔːtʃənət/

Trọng âm của câu C rơi vào âm thứ ba, còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Chọn C 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to thee underlined part(s) in each of the following questions.

I’ll not stand for your bad attitude any longer. 

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

Giải thích:

stand for: chấp nhận

care (v): quan tâm                                            like (v): thích

tolerate (v): khoan dung, chấp nhận, chịu đựng                                   mean (v): nghĩa là, có nghĩa là

=> stand for = tolerate

Tạm dịch: Tôi sẽ không chịu đựng thái độ tồi tệ của bạn nữa.

Chọn C 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận