ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 12)

  • 62918 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm “es”

Giải thích:

Cách phát âm “-s/es”:

Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -p, -k, -t, -f.

Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce.

Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại.

    A. misses /mɪsiz/                         B. goes /ɡəʊz/

    C. leaves /liːvz/                           D. potatoes /pəˈteɪtəʊz/

Phần gạch chân đáp án A phát âm là /iz/, còn lại là /z/.

Chọn A 


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm “th”

Giải thích:

    A. fifteenth /ˌfɪfˈtiːnθ/                 B. mouth /maʊθ/

    C. southern /ˈsʌðən/                    D. author /ˈɔːθə(r)/

Phần gạch chân đáp án C phát âm là /ð/, còn lại là /θ/.

Chọn C 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Giải thích:

    A. contact /ˈkɒntækt/                  B. concert /ˈkɒnsət/

    C. constant /ˈkɒnstənt/                D. concern /kənˈsɜːn/

Quy tắc: Danh từ, tính từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất; động từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ hai, còn lại vào âm tiết thứ nhất.

Chọn D


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Question 4. A

Kiến thức: Trọng âm từ có 3, 4 âm tiết

Giải thích:

    A. occupation /ˌɒkjuˈpeɪʃn/         B. miraculous /mɪˈrækjələs/

    C. determine /dɪˈtɜːmɪn/              D. diversity /daɪˈvɜːsəti/

Quy tắc: Từ có tận cùng là –tion, -ity trọng tâm rơi ngay âm trước nó.

Đáp án A trọng âm vào âm tiết thứ ba, còn lại vào âm tiết thứ hai.

Chọn A 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

My uncle’s company made a very good profit in _______________. 

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích: in the 1990s: trong những năm 1990

Tạm dịch: Công ty của bác tôi đã đạt được lợi nhuận lớn vào những năm 1990.

Chọn D 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận