ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 23)

  • 62549 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.

Prime Minister Malcolm Turnbull is trying to ________ himself with US President Donald Trump an impress Australian voters.

Xem đáp án

Đáp án C.

          A. gratify /’grætifai/ (v): làm thỏa mãn ai đó → it gratifies sb to do sth.

          B. please sb: làm hài lòng ai

          C. ingratiate /in’greiʃieit/ oneself with sb : làm cho ai đó mến mình

          D. commend /kə’mend/ sb for/on sth/doing sth: khen ngợi ai đó

Tạm dịch: Thủ tướng Malcolm Turnbull đang cố gắng lấy lòng tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và gây ấn tượng với cử tri Úc.


Câu 2:

She made no ________ to her illness but only to her future plans.

Xem đáp án

Đáp án C.

          A. make a statement: khẳng định, thể hiện quan điểm hay tính cách.

Ex: Your circle of friends makes a statement about you: Nhóm bạn của bạn thể hiện tính cách của bạn.

          B. mention (v): đề cập, nhắc đến, lưu ý

          C. to make reference to sth: nói đến, nhắn đến việc gì đó

          D. comment (v,n): nhận xét, lời bình

Tạm dịch: Cô ấy đã không đã động gì đến bệnh tật của mình, chỉ nói về kế hoạch tương lai của cô.


Câu 3:

It is difficult to assess the full ________ of the damage caused by Hurricane Sandy, one of the most destructive storms the U.S has had in quite some time.

Xem đáp án

Đáp án B.

- the extent of the damage: mức độ thiệt hại

Tạm dịch: Thật khó để đánh giá được đầy đủ mức độ thiệt hại gây ra bởi bão cát (Hurricane Sandy), một trong những cơn bão có sức hủy diệt lớn mà nước Mỹ đã vài lần trải qua.


Câu 4:

Frankly, I’d rather you ________ anything about it for the time being.

Xem đáp án

Đáp án C.

- for the time being: trong lúc này

- would rather (that) sb did sth/didn’t do sth: muốn/ không muốn ai làm gì

Tạm dịch: Sự thật là trong thời gian qua thì bạn đã làm nhiều việc dính dáng tới chuyện đó, nhưng nói một cách nghiêm túc thì tôi mong là bạn đừng làm gì liên quan tới chuyện đó nữa.


Câu 5:

An acrobatic aerial performance titled Vietnamese Wings by two Vietnamese artists ________ the highest prize at the International Circus Festival Circuba 2017, held in Cuba between June 25 and July 2.

Xem đáp án

Đáp án B.

Sử dụng thì quá khứ đơn, diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ.

Tạm dịch: Tiết mục biểu diễn nhào lộn trên không mang tên “Cánh Chim Việt” của hai nghệ sĩ Việt Nam đã dành giải cao nhất tại Liên hoan Xiếc quốc tế 2017 tổ chức tại Cuba từ ngày 25/6 đến 2/7.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận