ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 22)

  • 62544 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

He decided to buy some chocolate kept in an ________ container for his father.

Xem đáp án

Đáp án D.

- airtight (adj): không cho phép không khí vào hoặc ra

Tạm dịch: Anh ấy quyết định mua một số ít sôcôla được bảo quản trong một cái hộp kín khí.


Câu 2:

The politician tried to arouse the crowd, but most of them were ________ to his arguments.

Xem đáp án

Đáp án B.

- to be indifferent to sth: thờ ờ, lãnh đạm.

Tạm dịch: Nhà chính trị cố gắng khuấy động đám đông nhưng hầu hết bọn họ đều tỏ ra thờ ơ với những luận điểm của ông ấy.


Câu 3:

- “Can you take the day off tomorrow?”

- “Well, I’ll have to get ________ from my boss.”

Xem đáp án

Đáp án A.

A.   permission: sự cho phép

B.   licence (n): giấy phép, ví dụ: lái xe,…

C.   allowance (n): tiền trợ cấp

D.   permit (n): giấy phép lao động

Vậy A là phù hợp nhất.

Tạm dịch: Bạn có thể nghỉ ngày mai không? Vâng, tôi phải xin phép ông chủ đã


Câu 4:

I do not believe that this preposterous scheme is ________ of our serious consideration.

Xem đáp án

Đáp án A.

- to be worthy of sth: thích hợp, thích đáng, xứng đáng với

Tạm dịch: Tôi không tin rằng kế hoạch ngớ ngẩn này lại đáng để chúng ta xem xét nghiêm túc.

Lưu ý: Các cấu trúc với từ worth, worthy, worthwhile và worthless:

*      worth sth: trị giá bằng cái gì. Ex: The paintings are worth 2 million dollars.

*      worth + V-ing sth: đáng làm gì. Ex: It is worth reading a book.

*      worthy + of sb/th: xứng đáng với ai/cái gì. Ex: she felt she was not worthy of him.

*      worthwhile cũng giống như từ “worth”: worthwhile+V-ing: đáng làm gì đó. Cấu trúc khác của “worthwhile”: worthwhile to do sth = worthwhile for sb to do sth.

worthless là tính từ đồng nghĩa với valueless: không có giá trị và trái nghĩa với valueable/priceless


Câu 5:

He made me ________ they had left the district

Xem đáp án

Đáp án C.

Cấu trúc: make sb/sth do sth: khiến ai làm gì.

Tạm dịch: Anh ta làm cho tôi tin là họ đã đi khỏi quận đó


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận