ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 25)

  • 62546 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Experts say that another outbreak of flu epidemic is on the cards.

Xem đáp án

Đáp án B

Tạm dịch: Các chuyên gia nói rằng sẽ có khả năng bùng phát một đợt dịch cúm khác.

 - on the cards = likely to happen # unlikely to occur


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We have known each other long enough that I will forgive you this discourtesy.

Xem đáp án

Đáp án A

Tạm dịch: Chúng ta biết nhau đủ lâu để tôi sẽ tha thứ cho sự bất nhã của bạn.

A. politeness (n): sự lịch sự

B. rudeness (n): sự thô lỗ

C. measurement (n): sự đo lường, phép đo

D. encouragement (n): sự khuyến khích, sự cổ vũ, sự động viên

- discourtesy (n): sự khiếm nhã, bất lịch sự = impoliteness = rudeness

Do đó đáp án phải là A, vì yêu cầu tìm từ trái nghĩa, nếu không cẩn thận ta dễ chọn nhầm đáp án B.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Ms. Black and Ms. White are talking about Mr. Brown’s upcoming retirement.

Ms. Black: “Mr. Brown is going to retire next month.”

Ms. White: “_______”.

Xem đáp án

Đáp án B

“You don’t say!”: Một câu tr lời chung chung cho điều gì ai đó nói, thể hiện một sự ngạc nhiên hoặc quan tâm một cách lịch s, không phải để thể hiện thiếu tin tưởng vào lời nói của người kia.


Câu 4:

Mandy has got a bad news. She is talking to Mano about it.

Mandy: “___ .”

Mano: "Never mind, better luck next time.”

Xem đáp án

Đáp án D

Tạm dịch câu trả lời: Không sao đâu, lần sau may mắn hơn nhé!

Dễ dàng thấy câu đáp lại này là một câu an ủi, động viên. Do đó, người đầu tiên phải nói một câu gì đó về tin buồn của chính mình.

A. I've broken your precious vase: Tôi đã làm vỡ lọ hoa quý báu của anh ri.

B. I have a lot on my mind: Tôi đang có nhiều chuyện phiền não quá.

C. I couldn't keep my mind on work: Tôi không thể tập trung vào công việc được.

D. I didn't get the vacant position: Tôi đã không nhận được vị trí đang còn trống đó.


Câu 5:

Nobody could have predicted that the show would arouse so much interest and that over two hundred people                   away.

Xem đáp án

Đáp án C

Tạm dịch: Không ai có thể đoán được chương trình lại có th thu hút đến thế và rằng có tới hơn 200 người đã không được cho vào.

 to turn away: đuổi ra, từ chối không cho làm gì, thải (người làm)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận