ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 24)

  • 62919 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 

Xem đáp án

Đáp án C.

     A. supportive /sə’pɔ:tɪv/ (adj): hay giúp đỡ

     B. substantial /səbˈstæn.ʃəl/ (adj): đáng kể, quan trọng

     C. compulsory /kəmˈpʌlsəri/ (adj): bắt buộc

     D. curriculum /kəˈrɪkjələm/ (n): chương trình giảng dạy

Đáp án C có cách đọc phần gạch chân là /ʌ/ khác với các đáp án còn lại (đọc là /ə/).


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C.

     A. campaigns /kæmˈpeɪnz/ (n): chiến dịch

     B. wonders /ˈwʌndərz/ (n): kỳ quan; điều kỳ lạ/kỳ diệu; sự ngạc nhiên

     C. ecologists /iˈkɒlədʒɪsts/ (n): nhà sinh thái học

     D. captions /ˈkæpʃnz/ (n): đầu đề (một chương mục, một bài báo...); đoạn thuyết minh, lời chú thích (trên màn ảnh, dưới hình vẽ); (pháp lý) sự bắt bớ, sự giam giữ, bản chỉ dẫn kèm theo hồ sơ.

Đáp án C có cách đọc phần gạch chân là /s/ khác với các đáp án còn lại (đọc là /z/).


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C.

C là đáp án duy nhất nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai.

     A. limit /ˈlɪmɪt/ (v): hạn chế

     B. capture /ˈkæptʃə(r)/ (v): bắt giữ, kiểm soát

     C. advance /ədˈvɑːns/ (v): tiến lên, phát triển

     D. double /ˈdʌbl/ (v): gấp đôi


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D.

D là đáp án duy nhất nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất.

     A. respectable /rɪˈspektəbl/ (adj): đáng kính

     B. affectionate /əˈfekʃənət/ (adj): trìu mến

     C. occasional /əˈkeɪʒənl/ (adj): thỉnh thoảng

     D. kindergarten /ˈkɪndəɡɑːtn/ (n): trường mẫu giáo


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each the following questions.

The death rate would decrease if hygienic conditions _____ improved.

Xem đáp án

Đáp án C.

Dựa vào động từ ở vế chính (would decrease)      câu dùng cấu trúc câu điều kiện loại 2 nên đáp án đúng là C. were.

Tạm dịch: Tỷ lệ tử vong sẽ giảm nếu điều kiện vệ sinh được cải thiện.

- hygienic /haɪˈdʒiːnɪk/ (adj): sạch, không có vi khuẩn và bởi vậy không dễ lây bệnh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận