ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 5)

  • 62545 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 1 to 14. 

In some families, younger people seem more _______ to save money than their parents.

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

A. supposed (adj): được tin là         B. objected (adj): phản đối

C. suspected (adj): nghi ngờ           D. inclined (adj): thiên về

Tạm dịch: Trong một số gia đình, những người trẻ tuổi dường như có xu hướng tiết kiệm tiền hơn cha mẹ của họ.

Chọn D 


Câu 2:

Politicians _______ blame the media if they don't win the election. They're so predictable.

Xem đáp án

Kiến thức: Từ loại

Giải thích:

A. variety (n): sự đa dạng               B. various (adj): khác nhau

C. invariably (adv): bất biến           D.variable (adj): luôn thay đổi

Trước động từ thường “blame” và sau chủ ngữ ta dùng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ.

Tạm dịch: Các chính trị gia luôn đổ lỗi cho giới truyền thông nếu họ không thắng trong cuộc bầu cử. Họ rất dễ đoán.

Chọn C 


Câu 3:

When the first child was born, they ______ for three years. 

Xem đáp án

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

Giải thích:

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

Công thức: When + S + Ved/ V2, S + had Ved/ V3

Tạm dịch: Khi đứa con đầu lòng ra đời thì họ đã kết hôn được 3 năm.

Chọn B


Câu 4:

For holistic development schools should ______ families as partners in their children's education. 

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

A. draft (v): chọn, định người         В. recruit (v): tuyển dụng

C. engage (v): tham gia, thu hút      D. enlist (v): chiêu mộ

Tạm dịch: Đối với các trường phát triển toàn diện nên thu hút các gia đình làm đối tác trong giáo dục trẻ em của họ.

Chọn C


Câu 5:

_______ , I decided to stop trading with them. 

Xem đáp án

Kiến thức: Mệnh đề nhượng bộ

Giải thích: Even though + S + V, ... = Though + S + V, ....= Despite the fact that + S + V: Mặc dù

Tạm dịch: Mặc dù họ là đại lý lớn nhất, tôi đã quyết định ngừng giao dịch với họ.

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận