ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH (Đề 18)

  • 62541 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

(1) _______ in technology have made a lot of changes to our everyday lifestyles, but one of the biggest has got to be how we read books. Since the invention of the e–book, there has been a significant change to our reading habits. Given the choice between taking a couple of heavy paperbacks on holiday or an e–book device like a Kindle, most of us, including our parents and grandparents, would unsurprisingly opt (2) _______ the Kindle.

But what would our lives be like with no books at all? It’s a (3) _______ question. Some educational specialists are making predictions that in the future we won’t even see books in classrooms – everything will be done online! (4) _______ of the idea of getting rid of books say that there will always be a need for paper–based versions of materials. However, to be realistic, we have to accept that there is a (5) _______ chance that in a decade’s time schools and classrooms will be book–free! What do you think of that? 

Điền vào ô 1

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

Động từ “have” được chia ở ngôi số nhiều nên cần một danh từ ở dạng số nhiều.

Progression (n): sự tiến bộ                                  Success (n): thành công

Increase (n): sự tăng thêm                                   Advance (n): sự tiến bộ

(1) Advance in technology have made a lot of changes to our everyday lifestyles

Tạm dịch: Những tiến bộ trong công nghệ đã tạo ra rất nhiều thay đổi trong lối sống hàng ngày của chúng ta

Chọn D 


Câu 2:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

(1) _______ in technology have made a lot of changes to our everyday lifestyles, but one of the biggest has got to be how we read books. Since the invention of the e–book, there has been a significant change to our reading habits. Given the choice between taking a couple of heavy paperbacks on holiday or an e–book device like a Kindle, most of us, including our parents and grandparents, would unsurprisingly opt (2) _______ the Kindle.

But what would our lives be like with no books at all? It’s a (3) _______ question. Some educational specialists are making predictions that in the future we won’t even see books in classrooms – everything will be done online! (4) _______ of the idea of getting rid of books say that there will always be a need for paper–based versions of materials. However, to be realistic, we have to accept that there is a (5) _______ chance that in a decade’s time schools and classrooms will be book–free! What do you think of that?

Điền vào ô 2

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

opt for/against something: lựa chọn cái gì

most of us, including our parents and grandparents, would unsurprisingly opt (2) for the Kindle.

Tạm dịch: hầu hết chúng ta, bao gồm cả cha mẹ và ông bà của chúng ta, sẽ không ngạc nhiên khi chọn Kindle.

Chọn C


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

(1) _______ in technology have made a lot of changes to our everyday lifestyles, but one of the biggest has got to be how we read books. Since the invention of the e–book, there has been a significant change to our reading habits. Given the choice between taking a couple of heavy paperbacks on holiday or an e–book device like a Kindle, most of us, including our parents and grandparents, would unsurprisingly opt (2) _______ the Kindle.

But what would our lives be like with no books at all? It’s a (3) _______ question. Some educational specialists are making predictions that in the future we won’t even see books in classrooms – everything will be done online! (4) _______ of the idea of getting rid of books say that there will always be a need for paper–based versions of materials. However, to be realistic, we have to accept that there is a (5) _______ chance that in a decade’s time schools and classrooms will be book–free! What do you think of that?

Điền vào ô 3

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

special (adj): đặc biệt                                       naughty (adj): nghịch ngợm

funny (adj): hài hước                                        tricky (adj): khó/ khôn lanh (con người)

It’s a (3) tricky question.

Tạm dịch: Đó là một câu hỏi khó.

Chọn D 


Câu 4:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

(1) _______ in technology have made a lot of changes to our everyday lifestyles, but one of the biggest has got to be how we read books. Since the invention of the e–book, there has been a significant change to our reading habits. Given the choice between taking a couple of heavy paperbacks on holiday or an e–book device like a Kindle, most of us, including our parents and grandparents, would unsurprisingly opt (2) _______ the Kindle.

But what would our lives be like with no books at all? It’s a (3) _______ question. Some educational specialists are making predictions that in the future we won’t even see books in classrooms – everything will be done online! (4) _______ of the idea of getting rid of books say that there will always be a need for paper–based versions of materials. However, to be realistic, we have to accept that there is a (5) _______ chance that in a decade’s time schools and classrooms will be book–free! What do you think of that?

Điền vào ô 4

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

Alternative (n): lựa chọn                                     Contestant (n): thí sinh

Opponent (n): đối thủ, người phản đối             Enemy (n): kẻ thù

(4) Opponent of the idea of getting rid of books say that there will always be a need for paper–based versions of materials.

Tạm dịch: Những người phản đối ý tưởng loại bỏ sách nói rằng chúng ta sẽ luôn cần có các phiên bản tài liệu giấy.

Chọn C


Câu 5:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

(1) _______ in technology have made a lot of changes to our everyday lifestyles, but one of the biggest has got to be how we read books. Since the invention of the e–book, there has been a significant change to our reading habits. Given the choice between taking a couple of heavy paperbacks on holiday or an e–book device like a Kindle, most of us, including our parents and grandparents, would unsurprisingly opt (2) _______ the Kindle.

But what would our lives be like with no books at all? It’s a (3) _______ question. Some educational specialists are making predictions that in the future we won’t even see books in classrooms – everything will be done online! (4) _______ of the idea of getting rid of books say that there will always be a need for paper–based versions of materials. However, to be realistic, we have to accept that there is a (5) _______ chance that in a decade’s time schools and classrooms will be book–free! What do you think of that?

Điền vào ô 5

Xem đáp án

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

remote (adj): xa xôi/ không quá lớn, một chút far (adj): (khoảng cách) xa

long (adj): dài                                                   distant (adj): xa (về khoảng cách hoặc thời gian)

However, to be realistic, we have to accept that there is a (5) remote chance that in a decade’s time schools and classrooms will be book–free!

Tạm dịch: Tuy nhiên, để thực tế, chúng ta phải chấp nhận rằng có một cơ hội nhỏ rằng trong một thập kỷ, các trường học và lớp học thời gian sẽ không có sách!

Chọn A

Dịch bài đọc:

Những tiến bộ trong công nghệ đã tạo ra rất nhiều thay đổi trong lối sống hàng ngày của chúng ta, nhưng một trong những điều lớn nhất phải kể đến là cách chúng ta đọc sách. Kể từ khi phát minh ra sách điện tử, đã có một sự thay đổi đáng kể trong thói quen đọc sách của chúng ta. Được cho lựa chọn giữa việc mang một vài cuốn sách bìa dày cộp hoặc một thiết bị sách điện tử như Kindle vào kỳ nghỉ, hầu hết chúng ta, bao gồm cả cha mẹ và ông bà của chúng ta, sẽ không ngạc nhiên khi đều lựa chọn Kindle.

Nhưng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu không có sách? Đó là một câu hỏi khó. Một số chuyên gia giáo dục đang đưa ra dự đoán rằng trong tương lai chúng ta sẽ thậm chí không còn nhìn thấy những cuốn sách trong lớp học – mọi thứ sẽ được thực hiện trực tuyến! Những người phản đối ý tưởng loại bỏ sách nói rằng chúng ta sẽ luôn cần có các phiên bản tài liệu giấy. Tuy nhiên, thực lòng, chúng ta phải thừa nhận rằng có một khả năng dù không lớn, các trường học và lớp học trong một thập kỷ tới sẽ không còn sách nữa! Bạn nghĩ gì về điều đó?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Thị Xuyên

Bình luận


Bình luận