Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Phần 2)

  • 1311 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nghiệm của phương trình sin2x3sinx=0

Xem đáp án


Câu 2:

Giải hệ phương trình x+y=2π3tanx.tany=3 

Xem đáp án


Câu 3:

Phương trình cos2x4cosx+3=0 có nghiệm là:

Xem đáp án


Câu 4:

Phương trình sin23x+m23sin3x+m24=0 khi m=1 có nghiệm là:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận