Trắc nghiệm Hàm số lượng giác có đáp án (Phần 2)

  • 2860 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tìm m để bất phương trình 4sin2x+cos2x+173cos2x+sin2x+m+12 đúng với mọi xR

Xem đáp án


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Câu 5:

Hàm số nào dưới đây KHÔNG tuần hoàn?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận