Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Thông hiểu)

  • 1609 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nghiệm của phương trình 4sin22x+8cos2x9=0

Xem đáp án


Câu 2:

Nghiệm của phương trình cos2x3cosx=4cos2x2

Xem đáp án


Câu 4:

Phương trình 3sin3x+3cos9x=1+4sin33x

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận