100 câu trắc nghiệm Vecto trong không gian cơ bản (P3)

  • 6612 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Cho tam giác ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G. Khi đó GA =

Xem đáp án

Cho tam giác ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G. Khi đó vecto GA = (ảnh 1)

Ta có: AG = 2GM. Mà \(\overrightarrow {GA} \) và \(\overrightarrow {GM} \) ngược hướng nên ta có: \(\overrightarrow {GA}  =  - 2\overrightarrow {GM} \). Do đó A và B sai.

Ta có: \(AG = \frac{2}{3}AM\). MÀ \(\overrightarrow {GA} \) và \(\overrightarrow {AM} \) ngược hướng nên ta có: \(\overrightarrow {GA}  = \frac{-2}{3}\overrightarrow {AM} \). Do đó C đúng và D sai.

Chọn C.


Câu 4:

Điều kiện nào dưới đây là điều kiện cần và đủ để điểm O là trung điểm của đoạn AB.

Xem đáp án

Điểm O là trung điểm của đoạn AB khi và chỉ khi OA= OB và  OA; OB là ngược hướng.

Vậy OA + OB =0

Chọn D.


Câu 5:

Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC.Khẳng định nào sau đây đúng

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận