Đề số 14

  • 2125 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x) = {x^4} - 4{x^2} + 5\)trên đoạn \([ - 2;3]\)bằng:

Xem đáp án

Ta có \(f'\left( x \right) = 4{x^3} - 8x = 4x\left( {{x^2} - 2} \right).\)

Giải f'(x)=0[x=0[2;3]x=2[2;3]x=2[2;3]

Tính f(0)=5;f(2)=1;f(2)=1;f(2)=5;f(3)=50.

Suy ra \(\mathop {\max }\limits_{\left[ { - 2;3} \right]} y = 50 = f\left( 3 \right).\)

Đáp án B


Câu 3:

Hàm số \(y = {2^{{x^2} - x}}\) có đạo hàm là

Xem đáp án

Do \(\left( {{a^u}} \right)' = u'.{a^u}\ln a\) nên chọn B.


Câu 4:

Tìm tập xác định \[D\] của hàm số \(y = {\log _3}\left( {{x^2} - 4x + 3} \right)\).

Xem đáp án

Hàm số xác định

\( \Leftrightarrow {x^2} - 4x + 3 >0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x < 1\\x >3\end{array} \right..\)</>

Vậy \(D = \left( { - \infty ;1} \right) \cup \left( {3; + \infty } \right).\)

Đáp án B


Câu 5:

Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?

Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt? (ảnh 1)

Xem đáp án

Từ hình vẽ, ta thấy hình đa diện trên có 12 mặt.

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận