Đề số 24

  • 2136 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho \(a,b\) là hai số thực dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

Xem đáp án

Đáp án C.

\(\ln \left( {a{b^2}} \right) = \ln a + \ln {b^2} = \ln a + 2\ln b.\) Do đó câu A sai.

\(\ln \left( {ab} \right) = \ln a + \ln b\) nên câu B sai.

\(\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b\) nên câu D sai.


Câu 2:

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên ở hình vẽ. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên ở hình vẽ. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án D.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy \(y'\) đổi dấu từ âm sang dương khi \(x\) đi qua \({x_1} = - 1\) và \({x_3} = 1.\)

Mặt khác \(y\left( { - 1} \right) = y\left( 1 \right) = 0.\)

Vậy giá trị cực tiểu của hàm số là 0.


Câu 3:

Cho tập hợp \(A\) có 26 phần tử. Hỏi \(A\) có bao nhiêu tập con gồm 6 phần tử? 

Xem đáp án

Đáp án D.

Số các tập con bằng số tổ hợp chập 6 của 26: \(C_{26}^6.\)


Câu 4:

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy,\) ảnh của điểm \(M\left( { - 6;1} \right)\) qua phép vị tự tâm \(O\) tỷ số \(k = 2\) là

Xem đáp án

Đáp án C.

Phép vị tự tâm \(O\left( {0;0} \right)\) tỉ số \(k = 2\) biến điểm \(M\left( { - 6;1} \right)\) thành điểm \(M'\left( {x';y'} \right)\) thỏa mãn:

\(\left\{ \begin{array}{l}x' = - 6.2\\y' = 1.2\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = - 12\\y' = 2\end{array} \right. \Rightarrow M'\left( { - 12;2} \right)\)


Câu 5:

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

Xem đáp án

Đáp án B.

Hàm số \(y = {\log _a}x\) nghịch biến trên tập xác định khi \(0 < a < 1.\)

Vậy hàm số \(y = {\log _{\frac{2}{3}}}x\) nghịch biến trên tập xác định.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận