Đề số 4

  • 2134 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  (ảnh 1)

Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

Xem đáp án

Quan sát đồ thị của hàm số y=f(x)ta có hàm số đạt cực đại tại x=0và cực tiểu tại x=2.

Đáp án A


Câu 2:

Cho hình nón có chiều cao bằng 3 (cm), góc giữa trục và đường sinh bằng 600. Thể tích khối nón bằng

Xem đáp án

Bán kính đáy của hình nón là r=3.tan600=33. Vậy thể tích khối nón đó là

V=13.π.(33)2.3=27π(cm3).

Đáp án A.


Câu 3:

Số cách chọn 5 học sinh trong một lớp có 25 học sinh nam và 16 học sinh nữ là 

Xem đáp án

Số cách chọn 5 học sinh trong một lớp có 25 học sinh nam và 16 học sinh nữ là C415.

Đáp án A


Câu 4:

Công thức tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h là

Xem đáp án

Công thức tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là Bvà chiều cao hlà V=Bh.

Đáp án B


Câu 5:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=(m+1)x2xm đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

Xem đáp án

Tập xác định: D=\{m}.

Ta có: y'=m(m+1)+2(xm)2=m2m+2(xm)2.

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định y'>0,xDm2m+2>02<m<1.

Do mm={1;0}.

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận