Đề số 7

  • 2135 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tìm tất cả các giá trị của \(m\) để hàm số y=x33mx2+mx+2 có hai điểm cực trị.

Xem đáp án

Chọn A.

Ta có y=x33mx2+mx+2y'=3x26mx+m.

Hàm số có hai điểm cực trị \( \Leftrightarrow y'\) có hai nghiệm phân biệt Δ'=9m23m>0[m>13m<0.


Câu 2:

Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số đã cho dưới đây?

Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số đã cho dưới đây?  (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn D.

Từ đồ thị ta thấy, tiệm cận ngang là đường thẳng y=1 nên loại đáp án C và A.

Đồ thị đi qua điểm A(1;0), nên chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho hàm số y=x4+bx2+c có đồ thị như hình vẽ sau:

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau:.Tính tổng . (ảnh 1).

Tính tổng b+c.

Xem đáp án

Chọn B.

Dựa vào đồ thị ta có:

x=0;y=3c=3

* Hàm số có đạt cực trị tại x=0;x=±1y'=4x3+2bx=0 có các nghiệm là x=0;x=±14+2b=0b=2

Vậy b+c=5


Câu 5:

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm là f'(x)=(x1)2(3x)(x2x1). Hỏi hàm số f(x) có bao nhiêu điểm cực tiểu?

Xem đáp án

Chọn A.

Xét \(f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {3 - x} \right)\left( {{x^2} - x - 1} \right) = 0\)

[(x1)2=0x=13x=0x=3x2x1=0x=1±52

Ta có bảng xét dấu:

Cho hàm số có đạo hàm là . Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu? (ảnh 1)
Vậy hàm số có một điểm cực tiểu.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận