Đề số 3

  • 2260 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Thể tích khối cầu có bán kính r là:

Xem đáp án

Phương pháp giải:

Thể tích khối cầu có bán kính r43πr3.

Giải chi tiết:

Thể tích khối cầu có bán kính r 43πr3.

Đáp án A.


Câu 2:

Cho dãy số \[\left( {{u_n}} \right)\] là cấp số nhân có số hạng đầu u1=1, công bội q=2. Tổng ba số hạng đầu của cấp số nhân là:

Xem đáp án

Phương pháp giải:

Tổng n số hạng đầu tiên của CSN có số hạng đầu u1, công bội q là Sn=u1(1qn)1q.

Giải chi tiết:

Tổng ba số hạng đầu của cấp số nhân có u1=1q=2 là: S3=u1(1q3)1q=1.(123)12=7

Đáp án D


Câu 3:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?

 (NB): Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây? (ảnh 1)

Xem đáp án

Phương pháp giải:

- Hàm số y=logax(0<a1) có TXĐ D=(0;+).

+ Khi a>1, hàm số đồng biến trên D.

+ Khi 0 < a < 1, hàm số nghịch biến trên D.

- Hàm số y=ax(0<a1) có TXĐ D=(0;+).

+ Khi a>1, hàm số đồng biến trên D.

+ Khi 0<a<1, hàm số nghịch biến trên D.

Giải chi tiết:

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đồng biến trên \[\mathbb{R}\] nên chỉ có đáp án C thỏa mãn, tức là hàm số y=3x

Đáp án C.


Câu 4:

Tìm tập nghiệm S của phương trình (20202021)4x=(20212020)2x6.

Xem đáp án

Phương pháp giải:

- Sử dụng công thức (1a)m=am.

- Giải phương trình mũ dạng af(x)=ag(x)f(x)=g(x).

Giải chi tiết:

Ta có:

(20202021)4x=(20212020)2x6

(20202021)4x=(20202021)62x

4x=62x6x=6x=1

Vậy tập nghiệm của phương trình là S={1}.

Đáp án D.


Câu 5:

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=1log3(x22x+3m)có tập xác định là \[\mathbb{R}\].

Xem đáp án

Phương pháp giải:

- Hàm căn thức xác định khi biểu thức trong căn không âm.

- Hàm y=logaf(x)xác định khi và chỉ khi f(x) xác định và f(x)>0.

Giải chi tiết:

Hàm số y=1log3(x22x+3m)có TXĐ là \[\mathbb{R}\] khi và chỉ khi:

{log3(x22x+3m)>0xx22x+3m>0x{x22x+3m>1xx22x+3m>0x

x22x+3m>1xx22x1>3mx(*)

Đặt f(x)=x22x1 ta có f'(x)=2x2=0x=1.

BBT:

 (VD): Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có tập xác định là \[\mathbb{R}\].  (ảnh 10)

Dựa vào BBT và từ (*) ta có f(x)>3mx3m<minf(x)=2m>23.

Vậy m(23;+).

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận