Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 8)

  • 7744 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án

Đáp án B.

Từ hình dáng đồ thị ta có a>0. Loại phương án A, D.

Mặt khác, đồ thị cắt trục hoành tại điểm x=1 Chỉ có y=x3+3x22 thỏa mãn


Câu 2:

Cho dãy số (un) có số hạng tổng quát un=2n+3. Công sai của dãy số un là:

Xem đáp án

Đáp án D.

Ta có un+1un=2n+1+32n+3=2 là hằng số.

Suy ra dãy un là cấp số cộng với công sai d=2.


Câu 3:

Mặt phẳng P:x3y+2=0 có vectơ pháp tuyến là

Xem đáp án

Đáp án C.

Ta có x3y+2=01.x3.y+0.z+2=0. Vậy vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là nP=1;3;0.


Câu 4:

Cho 12fxdx=3;   15fxdx=2. Giá trị của 25fudu bằng

Xem đáp án

Đáp án B.

Ta có 25fudu=25fxdx=15fxdx12fxdx=23=5


Câu 5:

Nghiệm của bất phương trình log3x4log32>0 là

Xem đáp án

Đáp án A.

Ta có log3x4log32>0log3x4>log32x4>2x>6


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận